سرور اختصاصی ایران G1
60,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی سبز ایران
قدرتمند، سرعت بالا ، قیمت مناسب
سرور اختصاصی ایران G2
500,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی سبز ایران
قدرتمند، سرعت بالا ، قیمت مناسب
سرور اختصاصی ایران G3
600,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی سبز ایران
قدرتمند، سرعت بالا ، قیمت مناسب
سرور اختصاصی ایران SP1
900,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی حرفه ای ایران
قدرتمند، سرعت بالا ، مناسب حرفه ای ها
سرور اختصاصی ایران SP2
1,100,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی حرفه ای ایران
قدرتمند، سرعت بالا ، مناسب حرفه ای ها
سرور اختصاصی ایران SP3
1,300,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی حرفه ای ایران
قدرتمند، سرعت بالا ، مناسب حرفه ای ها
سرور اختصاصی ایران SP4
1,500,000 تومان ماهانه
سرور اختصاصی حرفه ای ایران
قدرتمند، سرعت بالا ، مناسب حرفه ای ها