سرور مجازی ایران VP1
30,000 تومان ماهانه
 • 1 CPU
 • 2 GB Ram
 • 20 GB (SSD) Storage
 • 100 GB/Monthly Bandwidth
 • Linux/Windows OS
سرور مجازی ایران VP2
40,000 تومان ماهانه
 • 1 CPU
 • 4 GB Ram
 • 30 GB (SSD) Storage
 • 200 GB/Monthly Bandwidth
 • Linux/Windows OS
سرور مجازی ایران VP3
50,000 تومان ماهانه
 • 2 CPU
 • 4 GB Ram
 • 40 GB (SSD) Storage
 • 300 GB/Monthly Bandwidth
 • Linux/Windows OS
سرور مجازی ایران VP4
60,000 تومان ماهانه
 • 2 CPU
 • 8 GB Ram
 • 50 GB (SSD) Storage
 • 400 GB/Monthly Bandwidth
 • Linux/Windows OS
سرور مجازی ایران VP5
70,000 تومان ماهانه
 • 4 CPU
 • 8 GB Ram
 • 100 GB (SSD) Storage
 • 500 GB/Monthly Bandwidth
 • Linux/Windows OS
سرور مجازی ایران VP6
80,000 تومان ماهانه
 • 4 CPU
 • 16 GB Ram
 • 150 GB (SSD) Storage
 • 700 GB/Monthly Bandwidth
 • Linux/Windows OS
سرور مجازی ایران VP7
90,000 تومان ماهانه
 • 8 CPU
 • 16 GB Ram
 • 200 GB (SSD) Storage
 • 900 GB/Monthly Bandwidth
 • Linux/Windows OS