هاست ویندوز ایران 50 مگابایت
0 تومان
هاست ویندوز ایران 100 مگابایت
10,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز ایران 250 مگابایت
30,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز ایران 500 مگابایت
40,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز ایران 1000 مگابایت
50,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز ایران 2000 مگابایت
60,000 تومان ماهانه
هاست ویندوز ایران 5000 مگابایت
70,000 تومان ماهانه