هاست ایمیل ایران 500 مگابایت
20,000 تومان ماهانه
برای میزبانی ایمیل با قابلیت ایجاد 10 آدرس ایمیل
هاست ایمیل ایران 1 گیگابایت
30,000 تومان ماهانه
برای میزبانی ایمیل با قابلیت ایجاد 20 آدرس ایمیل
هاست ایمیل ایران 2 گیگابایت
35,000 تومان ماهانه
برای میزبانی ایمیل با قابلیت ایجاد 30 آدرس ایمیل
هاست ایمیل ایران 5 گیگابایت
40,000 تومان ماهانه
برای میزبانی ایمیل با قابلیت ایجاد 50 آدرس ایمیل
هاست ایمیل ایران 10 گیگابایت
50,000 تومان ماهانه
برای میزبانی ایمیل با قابلیت ایجاد آدرس ایمیل به تعداد نامحدود
هاست ایمیل ایران 15 گیگابایت
70,000 تومان ماهانه
برای میزبانی ایمیل با قابلیت ایجاد آدرس ایمیل به تعداد نامحدود
هاست ایمیل ایران 20 گیگابایت
90,000 تومان ماهانه
برای میزبانی ایمیل با قابلیت ایجاد آدرس ایمیل به تعداد نامحدود