هاست دانلود ایران 10 گیگابایت
20,000 تومان ماهانه
پهنای باند نا محدود
** استفاده از 10 درصد منابع سرور **
هاست دانلود ایران 20 گیگابایت
30,000 تومان ماهانه
پهنای باند نا محدود
** استفاده از 10 درصد منابع سرور **
هاست دانلود ایران 30 گیگابایت
40,000 تومان ماهانه
پهنای باند نا محدود
** استفاده از 10 درصد منابع سرور **
هاست دانلود ایران 60 گیگابایت
80,000 تومان ماهانه
پهنای باند نا محدود
** استفاده از 10 درصد منابع سرور **
هاست دانلود ایران 100 گیگابایت
100,000 تومان ماهانه
پهنای باند نا محدود
** استفاده از 10 درصد منابع سرور **
هاست دانلود ایران 500 گیگابایت
200,000 تومان ماهانه
پهنای باند نا محدود
** استفاده از 10 درصد منابع سرور **
هاست دانلود ایران 1000 گیگابایت
280,000 تومان ماهانه
پهنای باند نا محدود
** استفاده از 10 درصد منابع سرور **